donderdag 20 januari 2011

Stop met vechten/ Stop the fight

Mijn lieve meid
Dit wil ik even kwijt
Het gevecht is makkelijk te stoppen
Draai gewoon even aan de knoppen
Verander van kanaal op dit moment
zodat je de liefde weer kent

Er is nog een andere manier
Brandt een stuk papier
Schrijf erop alles wat je lossen wil
en ervaar: vanbinnen is het weer stil

Aanvaarding is een andere weg
Om om te gaan met pech
Al wat is, is goed
Het gaat erom wat je ermee doet
Ga je tekeer met schild en zwaard
Of denk je nee, ik ben meer waard
Je hebt een kracht vanbinnen in
Die verlies omzet in gewin
Er is geen goed, er is geen slecht
Dus heeft het wel zin, dit gevecht?

Lessen moeten we leren
Kies je voor de zwaarte van beton, of het lichte van de veren?
Jij maakt die keuze
Jij kiest een leuze
Blijf serieus of maak plezier
Lijdt of vier

Het leven gaat zijn eigen gang
Waarom die angst, waarom ben je bang?
Je word omringd met liefde en begrip
Laat een glimlach verschijnen, kijk niet zo sip!

Alles verloopt zoals het moet gebeuren
Verenigingen maar ook hier en daar wat scheuren
Er is iets dat alles zal overwinnen
Het zit diep vanbinnen
Klaar om naar buiten te komen
Jouw eigenste, diepste dromen
Een wereld van liefde en eenheid
Iets wat je hart helemaal verblijdt
Het is ook vanbuiten te vinden
Je hoeft jezelf alleen maar te verbinden
Met het centrale hart dat klopt
En nooit of the nimmer stopt
Het draagt ons allen klein en groot
Ieder heeft zijn eigen noot
In dit Universele Lied
Dat is wat het leven je biedt
Dramatisch of vreugdevol
Ieder speelt gewoon zijn rol
Dus kies maar lieve meid
Hoe jij de rest van je leven slijt.
In vreugde of verdriet
In overgave of gevecht met het Lied
Dat reeds wordt gezongen
Zacht en ongedwongen
Hoor het en zing mee
Het lied van 'Peis en Vree'Ik hoor het lied
en voel wat het leven biedt
Het komen en gaan
het vallen en weer opstaan
vreugdevolle momenten
Stralend zoals op fotografische prenten
Dramatische tonen van tijd tot tijd
Het Centrale Hart dat leidt
Het gegeven lied weer op stille waters
waar badende vogels zijn en spelende katers
Waar ik de zon voel schijnen
en mijn verdriet voel verdwijnen
meegenomen door een lentewind
waar alles speelt zoals een kind
om dan verrast te worden door de regen
ook donder en bliksem kom ik tegen
Fel en krachtig
Mooi en prachtig


"De zon brak door de woken heen
waardoor er een pracht van een regenboog verscheen"
SS, song of heaven

Translation

My sweet girl
this is what I want to tell you
The fight is easy to stop
just push another button
Change channel at this moment
so that you know love again
There is another way
just burn a piece of paper
write on it all you want to let go
and experience the silence inside
Acceptance is another way
To deal with bad luck
Al that is, is good
It is about what you do with it
Do you take shield and sword
or do you think, no I am much more worth
You have a power deep inside
That transforms lost in gain
There is no good, there is no bad
So what is the use of this fight
Lessens we need to learn
Do you choose for heaviness of concrete or the lightness of feathers
You make this choice
You choose the way
Do you stay serious or do you have fun
Do you suffer or celebrate
Live goes it's own way
Why this fear, why are you afraid
You are surrounded by love and understanding
Let a smile appear, don't look so sad
All happens like it supposed to
Unification and here and there some ruptures
There is something that will conquer it all
It is deep inside
Ready to come out
Your own, deepest dreams
A world of love and unity
Something that gladdens the heart
You can also find it outside
You only have to connect yourself
with the central heart that beats
and never stops
It carries us all, small and big
Everyone has its own tune
in this Universal Song
That is what live offers you
Dramatic or joyous
Everyone just plays their role
So sweet girl choose
How you spend the rest of your life
In joy or grief
In surrender or in fight with the Song
That already sings
Soft and free
Hear it and sing along
The song of peace and freedom
I hear the song
And feel what life offers me
Coming and going
falling and getting up
joyful at moments
shining like beautiful photographs
Dramatic tunes from time to time
The Central Heart leads
the given song on silent waters again
Where birds take a bad and cats play
where I feel the sun shining again
and my sorrows are disappearing
Taken by the wind of spring
were everything plays like a child
to be surprised by the rain
to meet thunder and lightning
Strong and powerful
Beautiful and gorgeous
The sun breaks trough the clouds
A beautiful rainbow appears.
ss, song of heaven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten